پارسه
نوگام
همپا
عالم زاده

اعلام جزئیات تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۱۳۹۷

شرایط و ﺿﻮاﺑﻂ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره دانش پذیری مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور بهمن ماه ۹۷ اعلام شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مستر تست، شرایط تحصیل آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺶ ﭘﺬﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل داﻧﺶﭘﺬﻳﺮی دوره های فراگیر ارشد پیام نور ﻗﺒﻮل ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ را ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺣﺮاز ﻧﻤـﻮده و ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ است:

۱- داوﻃﻠﺐ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎن دوره داﻧﺶ ﭘﺬﻳﺮی و اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ داده و ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

۲- داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ در دوره داﻧﺶ ﭘﺬﻳﺮی ﻧﻤﺮات زﻳﺮ ۱۲ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﻮل اﻋﻼم ﺷﺪه، ﻻزم اﺳﺖ دروس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻣـﺪت ﻣﺠـﺎز ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﭘﻴﺶﻧﻴﺎز دروس اﺧﺬ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ (ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ۱۲) ﺑﮕﺬراﻧﺪ و دروس ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮرات ﻣﻌﺎدﻟﺴﺎزی ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.

۳- داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﻛﻼس ﻫﺎی رﻓﻊ اﺷﻜﺎل ﮔﺮوﻫﻲ و ﻓﺮدی و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.

۴- اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﻳﺶ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

۵- داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻣﻬﻠﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ درﺳﻲ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ. ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗـﻊ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در آن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

۶- ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﻲ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ) ﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﺼﻮب وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ. داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ و ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﻲ (ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۱۲ واﺣﺪ درﺳﻲ) و واﺣﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ (ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۸ واﺣﺪ) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

۷- ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (ﺑﻪ ﺟﺰ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ) اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻗﺒﻠـﻲ داﻧﺸـﺠﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ۶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۱۴ واﺣﺪ درﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

۸- ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻫﺮ درس ﻛﻪ آزﻣﻮن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺣﺪاﻗﻞ ۱۲ از ۲۰ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ۱۴ از ۲۰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

۹- واﺣﺪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.

۱۰- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻌﻀﻲ دروس در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه و ﺧﺎرج از ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮ اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد.

۱۱- داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻧﺼﺮاف دﻫﺪ. اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺑﻮط اراﺋﻪ ﺷﻮد.

۱۲- اراﺋﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و رﻳﺰ ﻧﻤﺮات ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

۱۳- ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺰاﻳﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻤﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻴﻤﻪ، ﺧﻮاﺑﮕﺎه و…. ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد.

۱۴- ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ۳ ﺳﺎل اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻨﻮات ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

۱۵- داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر و اﻃﻼع از ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﺑـﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ: www.pnu.ac.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۱۶- ﺛﺒﺖﻧﺎم داوﻃﻠﺒﻴﻦ در دوره ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺿﻮاﺑﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﺬﻳﺮش آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺷﻴﻮه ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺼﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ روشﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠـﺎزی و ﺑـﺮای ﺗﺴـﻬﻴﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ آﻣﻮزش و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر در ﺑﺮﺧﻲ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮی از ﺷﻴﻮه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.

۱) آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، دﻳﺴﻚﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای، ﻧﺸـﺮﻳﻪﻫـﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻦﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﺳﺘﻦ از رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در وﻗـﺖ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ و در ﺿـﻤﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮ و آﺳﺎن ﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

۲) دورهﻫﺎی آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻛﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی، اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﺤﺖ وب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۳) در دورهﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دروس و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد و داﻧﺸـﺠﻮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻛﻼسﻫﺎی درس ﺳﻨﺘﻲ ﻧﺪارد. در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﻲ آﻣﻮزش از راه دور اﺳﺖ ﻛـﻪ در آن ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی وب و اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود.

۴) ﺑﺮای اﻳﻦ آﻣﻮزش ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن ﺗﺮم و ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آزﻣﻮن ﻣﻴـﺎن ﺗﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد.

۵) دروس ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺮی در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۶) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ دورهﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ در ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻳﻦ دوره ﺑﺼﻮرت «آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر» ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ. وﻟﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ- ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

۷) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ۳۰% داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ- ﻣﺮﻛﺰ/ واﺣﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ۱۲ واﺣﺪ از دروس ﻏﻴﺮ ﺟﺒﺮاﻧﻲ را ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ۱۵ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ – ﭘﮋوﻫﺸﻲ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻫﻨﺪ.

۸) ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻇﺮﻓﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.

۹) ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از ﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﺑﺼﻮرت رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

۱۰) ﺷﻬﺮﻳﻪ دورهﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

۱۱) داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ، ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر رﻓﺎﻫﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

۱۲) ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺷﻴﻮه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﺪرک رﺳﻤﻲ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم و ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ از داﻧﺸـﮕﺎه درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺪارک اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ و در ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

۱۳) داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوره اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎهﭘﻴـﺎم ﻧـﻮر ﻻزم اﺳـﺖ واﺟـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ:

اﺣﺮاز ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات وزارت ﻋﻠـﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوری و ﻣﻄـﺎﺑﻖ  ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه.

ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ:

اﻟﻒ) ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻬﺎرت ﭘﺎﻳﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ.

ب) داﺷﺘﻦ ﻋﻼﻗﻪ و آﻣﺎدﮔﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ.

داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ و ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻋﺖ kb/s 128 را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ: www.lms.pnu.ac.ir و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی آزاد و ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪای در ﭘﻮرﺗﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ: www.elearning.pnu.ac.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۲۴ نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
مینو
آذر ۷, ۱۳۹۹ ۳:۳۰ ب٫ظ
  • سلام لطفا جواب بدید آیا وام بانکی دانشجویی به دانشجوی ارشد فراگیرتعلق می گیره
پرنده خوشبختی
آبان ۳, ۱۳۹۸ ۱۰:۳۹ ق٫ظ

سلام من اگر ارشد فراگیر شرکت کنم و بعدش سراسری قبول بشم میتونم واحد هامو تطبیق بدم

هانیه
آبان ۱۴, ۱۳۹۷ ۲:۰۲ ب٫ظ

سلام.بچه ها میخام نظرتونو بدونم بنظرتون چکار کنم،من لیسانس ادبیات خوندم که تموم شده بعد امسال میخواستم برم ارشد بخونم ولی تکمیل ظرفیت که خبری نیست،بنظرتون لیسانس روانشناسی پیام نور بدون ازمون بخونم واقعا تردید دارم نمیدونم چکار کنم؟؟نظرتونو بگین لطفااااا

احسان
آبان ۱۶, ۱۳۹۷ ۱۱:۵۱ ق٫ظ
پاسخ به  هانیه

چند سالته و هدفت چیه؟

هانیه
آبان ۱۶, ۱۳۹۷ ۱۱:۳۱ ب٫ظ
پاسخ به  احسان

ممنون،دیگه زمان ثبت نام تموم شد?

احسان
آبان ۱۷, ۱۳۹۷ ۹:۳۸ ق٫ظ
پاسخ به  هانیه

یه راه ثبت نام هست

هانیه
آبان ۱۷, ۱۳۹۷ ۳:۵۱ ب٫ظ
پاسخ به  احسان

مهلتش تا پانزدهم بود که تموم شد.دیگه نمیدونم…

باران
آبان ۱۴, ۱۳۹۷ ۱۱:۴۹ ق٫ظ

سلام یه سوال خواهش میکنم اگر میدونید جواب بدید
آیا با ارشد فراگیر میشه دکترا ادامه تحصیل داد؟

سپیده
آبان ۱۴, ۱۳۹۷ ۱۱:۲۴ ق٫ظ

من هنوز مطالعه نکردم دلم حقوق بین الملل تهران جنوب میخاد قبول میشم؟؟؟

بهاره
آبان ۱۴, ۱۳۹۷ ۹:۱۱ ق٫ظ

سلام…من روانشناسی تربیتی ثبت نام کردم…کسی میدونه قبول شدنش راحته یاسخته؟
حتما باید درس ها بالای۱۲بشم

شیدا
آبان ۹, ۱۳۹۷ ۱۱:۵۴ ق٫ظ

سلام من بخوام بالینی قبول شم باید نمره هام بالای ۱۲ باشن؟امکان داره بالای ۱۲ شم و قبول نشم؟

doA
آبان ۱۰, ۱۳۹۷ ۷:۱۵ ق٫ظ
پاسخ به  شیدا

نفر داشتیم نمراتش
۲۰
۱۸
۱۷
۱۷

بوده اما چون فقط یک شهر اون رشته رو میخواستن قبول نشده.

احسان
آبان ۱۰, ۱۳۹۷ ۸:۳۳ ق٫ظ
پاسخ به  شیدا

شاید اون تعدادی که بخوان نمرهاش حتی بالاتر از شما باشه..ولی اصلا نگران نباش اصلا ایجوری نیست

مهرناز
آبان ۱۵, ۱۳۹۷ ۰:۰۹ ق٫ظ
پاسخ به  شیدا

منم شرکت کردم بالینیو ولی فقط تهران ۲۰نفر میخواد بستگی به ترارتون داره خیلی سخته واقعا

mohammad
آبان ۹, ۱۳۹۷ ۳:۴۷ ق٫ظ

آیا در مقطع ارشد هم میشود تمام دروس غیرعملی و آزمایشگاهی را به روش کاملا خودخوان پاس؟
مثل دوره کارشناسی؟

احسان
آبان ۸, ۱۳۹۷ ۱۰:۴۸ ق٫ظ

سلام اگر امکان داشت تعداد ثبت نامی ها رو اعلام‌کنید

ستایش
آبان ۸, ۱۳۹۷ ۷:۵۰ ب٫ظ
پاسخ به  احسان

علوم انسانی ۴۵۰۰۰ نفر
علوم پایه ۳۱۰۰۰ نفر
فنی و مهندسی ۸۷۰۰۰ نفر
هنر ۱۹۰۰۰ نفر
کشاورزی و دامپزشکی ۲۱۰۰۰ نفر

احسان
آبان ۹, ۱۳۹۷ ۹:۳۴ ق٫ظ
پاسخ به  ستایش

اماد درسته؟

doA
آبان ۹, ۱۳۹۷ ۱۱:۰۲ ق٫ظ
پاسخ به  احسان

آمار دیروز هست. ممکنه تا آخرین لحظه دوبرابر هم بشه…

ایمان
آبان ۹, ۱۳۹۷ ۱۱:۱۹ ق٫ظ
پاسخ به  ستایش

سلام ببخشید شما از کجا دیدین این آمار رو؟

احسان
آبان ۱۰, ۱۳۹۷ ۸:۳۲ ق٫ظ
پاسخ به  ایمان

اره.امار رو فقط سنجش اعلام میکنه..پارسال که خیلی ها پشت کنکور بودن به زور ۵۵ هزار نفر بود امسال من حدس میزنم زیر ۵۰ باشه

Leyli
آبان ۱۵, ۱۳۹۷ ۰:۰۷ ق٫ظ
پاسخ به  احسان

پارسال یک پنجم اماری ک گفته بودن پذیرش میکنن،رو پذیرش کردن

احسان
آبان ۱۶, ۱۳۹۷ ۹:۵۰ ق٫ظ
پاسخ به  Leyli

اره حرف وعمل یکی نیست

انصرافی-آزاد
آبان ۱۲, ۱۳۹۷ ۱:۱۰ ق٫ظ
پاسخ به  ستایش

دروغ چرا میگین؟؟؟؟؟؟