انتشار اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد ۹۸ رشته های گروه پزشکی

مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاعیه ای در خصوص اعلام اسامی و جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ۹۸ وزارت بهداشت منتشر کرد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، متن اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی به شرح زیر است:

با سپاس به درگاه خداوند متعال و با سلام و درود ضمن تبریک فرارسیدن ماه مھر و تبریک به داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٨ پذیرفته شده اند، بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد و متقاضیان استفاده از آیین نامه استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون سال تحصیلی ٩٨-٩٩ اعلام می گردد.

کلیه پذیرفته شدگان لازم است جھت ثبت نام براساس رشته و دانشگاه محل قبولی، اصل، کپی و اسکن مدارک مورد نیاز را آماده و اواخر ھفته چھارم شھریور طبق زمانبندی اعلام شده در سایت دانشگاه پذیرفته شده، جھت ثبت نام به آموزش آن دانشگاه مراجعه نمایند.

نظر به اینکه کلیه دانشگاه ھا زمان و نحوه ثبت نام را در سامانه اینترنتی خود اعلام می نمایند، لذا پذیرفته شدگان پیش از مراجعه حضوری به دانشگاه، ملزم به مراجعه به سامانه ھای مذکور جھت اطلاع از زمان، مکان، مدارک و نحوه ثبت نام می باشند.

بر اساس آئین نامه آموزشی دوره ھای کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ھر گونه انتقال ، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع می باشد.

بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاھی کامل تعیین نموده، لذا ھیچ گونه تغییر در محل پذیرش انجام نخواھد گرفت.

مدارک مورد نیاز جھت ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد ۹۸ 

مدارک ثبت نام مورد نیاز میبایست به دانشگاه محل پذیرش ارائه شود و این مدارک توسط دانشگاه، مورد بررسی قرار خواھد گرفت. در صورت محرز شدن الف- عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط داوطلب، ب- واجد شرایط نبودن فرد جھت شرکت و پذیرش در آزمون و رشته مربوطه، ج- مغایرت و عدم صحت مدارک، د- مغایرت اطلاعات اعلام شده، از ادامه تحصیل فرد ممانعت به عمل آمده و ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوبات ھئیت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونھا با داوطلب برخورد خواھد شد.

الف: مدارکی که باید توسط پذیرفته شدگان سھیمه آزاد ارائه شود:

  • ۶ قطعه عکس ٣*۴تھیه شده در سال جاری
  • اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات)
  • اصل و کپی دانشنامه کارشناسی و ریز نمرات و یا مدرکی که نشان دھنده فراغت از تحصیل باشد.

لازم به ذکر است دانشجویان نیمسال آخر تحصیلی بایستی تا تاریخ ٩٨/۶/٣١ فارغ التحصیل شوند. بدیھی است در صورت عدم فراغت از تحصیل مسئولیت عواقب بعدی بعھده دانشجو خواھد بود. درصورت وجود این موارد، از ثبت نام فرد جلوگیری بعمل خواھد آمد و مشمول محرومیت یکساله خواھند شد.

  • اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا مدارکی که نشان دھنده وضعیت نظام وظیفه آقایان می باشد.
  • مدارک و مستندات ٢ سال سابقه کار بالینی حداکثر تا تاریخ ٩٨/۶/٣١ با مدرک کارشناسی (سابقه کار قبل از اتمام دوره کارشناسی قابل قبول نمی باشد) برای کلیه پذیرفته شدگان ۵ رشته: مدیریت پرستاری،پرستاری مراقبتھای ویژه، رشته پرستاری مراقبتھای ویژه نوزادان، پرستاری اورژانس و تکنولوژی گردش خون

ب: مدارک مورد نیاز برای سھمیه رزمندگان

١- کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف

٢- اصل وکپی مدارک نشان دھنده وضعیت داوطلب جھت استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران.

تذکر بسیار مھم: درصورتیکه در ھرمرحله قبل از یا حین یا بعد از تحصیل مشخص شود فرد پذیرفته شده با استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران، واجد شرایط نبوده، ضمن لغو قبولی، طبق ضوابط عمل خواھد شد.

ج: مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان دانشگاهھای علوم پزشکی بقیه ا… و ارتش

پذیرفته شدگان این ٢ دانشگاه دقت نمایند با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راھنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل میبایست دارای شرایط پذیرش در آن دانشگاه باشند. لذا پذیرش این افراد بصورت مشروط بوده و در صورت عدم احراز شرایط و ھمچنین اعلام آن دانشگاه، به دلیل عدم رعایت ضوابط، پذیرش این افراد لغو خواھد شد.

١- کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف

٢- اصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشاندھنده وضعیت استخدام (رسمی، پایور) می باشد. مدرک ارائه شده می بایست در سال ٩٧ صادر شده باشد.

د: مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان استعدادھای درخشان

١- کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف

٢- نامه تأییدیه از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر کسب رتبه برتر براساس آئین نامه “تسھیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر تحصیلی مصوب ” ٨٩/١٠/٢١

تذکرات مھم:

١- عدم مراجعه و ثبت نام ھر یک از پذیرفته شدگان طی تاریخھای مقرر در دانشگاه به منزله انصراف بوده و ھیچگونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواھد شد.

٢- پذیرفته شدگانی که پس از ثبت نام در دانشگاه انصراف دھند یا جھت ثبت نام مراجعه نکنند، حق شرکت در آزمون ورودی سال بعد وزارت بھداشت برای این مقطع را ندارند. البته پذیرفته شدگان دانشگاه ھایی که بصورت شھریه ای پذیرفته شده اند مشمول این بند نمی شوند.

٣- داوطلبانی که علاوه بر آزمون وزارت بھداشت و درمان در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم یا سایر مراکز نیز پذیرفته شده اند، ملزم به ثبت نام در یکی از دو محل می باشند و در صورت محرز شدن ثبت نام در ھر دو محل، قبولی آنھا در رشته ھای مربوط به وزارت بھداشت در ھر مرحله از تحصیل کان لم یکن تلقی می شود.

۴- کلیه پذیرفته شدگان استعدادھای درخشان از طریق وارد نمودن کد رھگیری نتیجه را مشاھده خواھند نمود.

تذکر مھم: کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون که از طریق دانشگاه جھت استفاده از این تسھیلات معرفی شده و در آزمون شرکت نموده اند دقت نمایند از فرصت یکبار خود استفاده کرده اند و دیگر مجاز به استفاده از این سھمیه نمی باشند.

۵- کلیه پذیرفته شدگان در اولین اولویت انتخابی حائز شرایط پذیرش از نظر علمی، پذیرفته شده اند. بسیاری از پذیرفته شدگان در اولویت ھای بعد از محل پذیرش کنونی، حائز رتبه خوب می باشند. با توجه به اینکه فرد با آگاھی کامل انتخاب رشته محل نموده است و چندین نوبت امکان تغییر و ویرایش وجود داشته است، لذا به ھیچ عنوان جابجایی در اولویت ھای رشته محل بعدی، امکان پذیر نمی باشد.

۶- یکی از شرایط پذیرش در سھمیه ھای رزمندگان و ایثارگران و استعدادھای درخشان با آزمون کسب حدنصاب لازم می‌باشد، لذا داوطلبان این سھمیه ھا که حد نصاب لازم را کسب نکرده اند، حائز شرایط پذیرش در این سھمیه نشده اند. بعبارتی داوطلب در مرحله نخست در چند برابر ظرفیت پذیرش دارای حد نصاب بوده و مجاز به انتخاب رشته محل شده است ولی در این مرحله (به اندازه ظرفیت پذیرش) حائز حدنصاب لازم نشده است.

ھمچنین ممکن است تعدادی از متقاضیان این سھمیه ھا علیرغم کسب حدنصاب، جزء پذیرفته شدگان نباشند، که به دلیل تکمیل شدن ظرفیت پذیرش با نفرات حائز نمرات بالاتر این سھمیه میباشد.

٧- افرادی که مجاز به انتخاب محل شده و انتخاب محل خود را انجام دادهاند، مجدداً کارنامه ای در رابطه با رشته محل ھایی که انتخاب کرده اند دریافت می کنند که جایگاه داوطلب را در ھر یک دانشگاه ھای انتخابیاش در مقایسه با سایر افرادی که این دانشگاه را انتخاب کرده اند نشان میدھد.

تکمیل ظرفیت ھرگونه تکمیل ظرفیت پس از اعلام نتایج نھایی، براساس اعلام دانشگاه ھای متقاضی منوط به طی مراحل اخذ مجوز مربوطه از شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی صورت میپذیرد. به عبارتی اگر دانشگاھی بعد از زمان انتخاب رشته محل مجوزی کسب کرده و یا به ھر دلیل متعاقباً ظرفیت جدید اعلام کرده باشد و یا دانشگاه ھایی که به دلایل مختلف ظرفیت پذیرش آنھا تکمیل نشده و ھمه این دانشگاه ھا درخواست معرفی افراد جدید و یا افراد جایگزین نمایند، پس از تصمیم گیری در مراجع ذیربط و موافقت با پذیرش جدید و یا تکمیل ظرفیت، از نیمه مھر ماه به بعد نسبت به این مرحله اقدام خواھد شد. لذا داو طلبان ملزم می باشند از نیمه مھر ماه تا ھفته سوم آبان ماه، ھر ھفته سامانه اینترنتی مرکز سنجش را ملاحظه کنند.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات