مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشدپژوهش دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد روان گام

سرفصل های کنکور ارشد رشته های گروه علوم انسانی

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی ( کد ۱۱۰۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم جغرافیایی ( کد ۱۱۰۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( کد ۱۱۰۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان عربی ( کد ۱۱۰۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی ( کد ۱۱۰۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ( کد ۱۱۰۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ( کد ۱۱۰۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی ( کد ۱۱۰۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان­ های باستانی ( کد ۱۱۰۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان‌شناسی ( کد ۱۱۱۰ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی (۱) ( کد ۱۱۱۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی (۲) ( کد ۱۱۱۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی (۳) ( کد ۱۱۱۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی (۴) ( کد ۱۱۱۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی (۵) ( کد ۱۱۱۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته فلسفه ( کد ۱۱۱۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (۱) ( کد ۱۱۱۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ( کد ۱۱۱۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان فرانسه ( کد ۱۱۲۰ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی ( کد ۱۱۲۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان روسی ( کد ۱۱۲۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی ۲ ( کد ۱۱۲۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان آلمانی ( کد ۱۱۲۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی ( کد ۱۱۲۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته حقوق ( کد ۱۱۲۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته ایران شناسی ( کد ۱۱۲۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان ژاپنی ( کد ۱۱۲۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات اردو ( کد ۱۱۲۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل ( کد ۱۱۳۰ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مطالعات جهان ( کد ۱۱۳۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی ( کد ۱۱۳۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ۱ ( کد ۱۱۳۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( کد ۱۱۳۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان ( کد ۱۱۳۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی ( کد ۱۱۳۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی ( کد ۱۱۳۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی ( کد ۱۱۴۰ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت ( کد ۱۱۴۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ۲ ( کد ۱۱۴۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته محیط زیست ( کد ۱۱۴۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته اطلاعات و حفاظت اطلاعات ( کد ۱۱۴۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ( کد ۱۱۴۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور دفاعی ۱ ( کد ۱۱۴۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور دفاعی ۲ ( کد ۱۱۵۰ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته فرماندهی مدیریت انتظامی ( کد ۱۱۵۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی ( کد ۱۱۵۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت اطلاعاتی ( کد ۱۱۵۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مطالعات دفاعی، استراتژیک ( کد ۱۱۵۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته اطلاعات استراتژیک ( کد ۱۱۵۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته آماد ( کد ۱۱۵۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت بحران ( کد ۱۱۵۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته پدافند غیرعامل ۱ ( کد ۱۱۵۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته پدافند غیرعامل ۲ ( کد ۱۱۵۹ )

 

سرفصل های کنکور ارشد رشته های گروه علوم پایه

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم زمین ( کد ۱۲۰۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک و هوا شناسی ( کد ۱۲۰۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته شیمی ( کد ۱۲۰۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیک ( کد ۱۲۰۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته فوتونیک ( کد ۱۲۰۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی – علوم گیاهی ( کد ۱۲۰۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته آمار ( کد ۱۲۰۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته ریاضی ( کد ۱۲۰۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر ( کد ۱۲۰۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی – علوم گیاهی ( کد ۱۲۱۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی – علوم جانوری ( کد ۱۲۱۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دریا ( کد ۱۲۱۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا ( کد ۱۲۱۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته اقیانوس شناسی فیزیکی ( کد ۱۲۱۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه علم ( کد ۱۲۱۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم شناختی ( کد ۱۲۱۹ )

 

سرفصل های آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه فنی و مهندسی

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ( کد ۱۲۵۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت ( کد ۱۲۵۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر ( کد ۱۲۵۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری کشتی ( کد ۱۲۵۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ( کد ۱۲۵۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع ( کد ۱۲۵۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت در سوانح طبیعی ( کد ۱۲۶۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری ( کد ۱۲۶۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ( کد ۱۲۶۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی دریانوردی ( کد ۱۲۶۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک ( کد ۱۲۶۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن ( کد ۱۲۶۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد ( کد ۱۲۷۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوفناوری-نانومواد ( کد ۱۲۷۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات ( کد ۱۲۷۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر ( کد ۱۲۷۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا ( کد ۱۲۷۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی / تکنولوژی نساجی ( کد ۱۲۸۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی / شیمی نساجی و علوم الیاف ( کد ۱۲۸۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی ( کد ۱۲۸۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر-صنایع رنگ ( کد ۱۲۸۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست ( کد ۱۲۸۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت نساجی ( کد ۱۲۸۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی فرآوری و انتقال گاز ( کد ۱۲۸۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت ( کد ۱۲۹۰ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی ( کد ۱۲۹۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی-بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE ( کد ۱۲۹۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی ( کد ۱۲۹۴ )

 

سرفصل های آزمون ارشد رشته های گروه کشاورزی

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری ( کد ۱۳۰۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کارشناسی ارشد کشاورزی آب ( کد ۱۳۰۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ( کد ۱۳۰۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شاورزی – اقتصاد کشاورزی ( کد ۱۳۰۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی ( کد ۱۳۰۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی ( کد ۱۳۰۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی جنگل ( کد ۱۳۰۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – علوم خاک ( کد ۱۳۰۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – دام و طیور ( کد ۱۳۰۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی تولیدات گیاهی ( کد ۱۳۱۰ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی طبیعی شیلات ( کد ۱۳۱۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی چوب ( کد ۱۳۱۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی ( کد ۱۳۱۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – حشره شناسی کشاورزی ( کد ۱۳۱۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی ( کد ۱۳۱۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست ( کد ۱۳۱۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم ( کد ۱۳۱۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون کشاورزی ( کد ۱۳۲۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی بیابان زدایی ( کد ۱۳۲۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی ( کد ۱۳۲۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی توسعه روستایی ( کد ۱۳۲۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ( کد ۱۳۲۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی مدیریت کشاورزی ( کد ۱۳۲۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی فضای سبز ( کد ۱۳۲۸ )

 

سرفصل های کنکور کارشناسی ارشد رشته های گروه هنر

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری ( کد ۱۳۵۰ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری ( کد ۱۳۵۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته معماری ( کد ۱۳۵۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی ( کد ۱۳۵۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته نمایش عروسکی ( کد ۱۳۵۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر های نمایشی و سینما ( کد ۱۳۵۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر های تصویری و طراحی ( کد ۱۳۵۸ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر های پژوهشی و صنایع دستی ( کد ۱۳۵۹ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر های موسیقی ( کد ۱۳۶۰ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته هنرهای ساخت و معماری ( کد ۱۳۶۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی ( کد ۱۳۶۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته فرش ( کد ۱۳۶۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس ( کد ۱۳۶۴ )

 

سرفصل های کنکور ارشد رشته های گروه دامپزشکی

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۱ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۲ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۳ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته بافت شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۴ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۵ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۶ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ( کد ۱۵۰۷ )

سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی ( کد ۱۵۰۹ )

پژوهشکانال تلگرام کارشناسی ارشد

مطالب برگزیده

 • آزمون کارشناسی ارشد 98
 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • رتبه قبولی کنکور ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد بدون آزمون استعداد درخشانمنابع کنکور کارشناسی ارشددانلود رایگان سوالات کنکور کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد بدون کنکور پردیس پولی

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید:

خیریه بچه های آسمان