لزوم انصراف دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شرکت در کنکور ارشد ۹۸

دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ بایستی از تحصیل انصراف دهند.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مستر تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت تکمیلی ﻣﻮرخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ دﻛﺘﺮی و ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن دوره ﻫﺎی روزاﻧﻪ آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺳﺎل ۱۳۹۸ را ﻧﺪارﻧﺪ)، در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم کنکور ارشد ۹۸ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ می ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸، از ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻧﺼﺮاف قطعی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ (ورودی ﻫﺎی ﺳﺎل ۹۶ و ﻗﺒﻞ از آن) ﺑﺪون اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ در آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۹۸ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و در ردﻳﻒ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎیی ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻗﺒﻮلی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه و ﻫﻴﭻ اﻗﺪام دﻳﮕﺮی ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻣﻬﻠﺖ اﻧﺼﺮاف ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖﻧﺎم میﺑﺎﺷﺪ.

 

مطالب مفید برای داوطلبان کنکور ارشد ۹۸

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات