مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد پژوهش پاروت کیهان پژوهش صنایع دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد liveamoozp

لزوم انصراف دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شرکت در کنکور ارشد 98

دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ بایستی از تحصیل انصراف دهند.

به گزارش مستر تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت تکمیلی ﻣﻮرخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ دﻛﺘﺮی و ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن دوره ﻫﺎی روزاﻧﻪ آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺳﺎل ۱۳۹۸ را ﻧﺪارﻧﺪ)، در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم کنکور ارشد ۹۸ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ می ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸، از ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻧﺼﺮاف قطعی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ (ورودی ﻫﺎی ﺳﺎل ۹۶ و ﻗﺒﻞ از آن) ﺑﺪون اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ در آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۹۸ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و در ردﻳﻒ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎیی ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻗﺒﻮلی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه و ﻫﻴﭻ اﻗﺪام دﻳﮕﺮی ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻣﻬﻠﺖ اﻧﺼﺮاف ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖﻧﺎم میﺑﺎﺷﺪ.

 

مطالب مفید برای داوطلبان کنکور ارشد ۹۸


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد

خوب نبودمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوب بودعالی (شما اولین نفری هستید که رتبه میدهید)
Loading...
avatar

ام بی ای پژوهش کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

خیریه بچه های آسمان