سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ به همراه کلید از سوی سازمان سنجش منتشر شد.

به گزارش مسترتست، داوطلبان عزیز می توانند جهت دانلود سوالات کنکور ارشد ۹۹ روز اول و دوم و سوم آزمون به جدول زیر مراجعه نمایند:

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد علوم انسانی ۹۹

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان و ادبیات فارسی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم جغرافیایی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان عربی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم اقتصادی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم ورزشی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ تاریخ دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم اجتماعی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان های باستانی ایران دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان شناسی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم قرآن و حدیث دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فقه و حقوق
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فلسفه و کلام دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ الهیات و معارف اسلامی – ادیان
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فلسفه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم تربیتی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علم اطلاعات و دانش شناسی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان فرانسه دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان انگلیسی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان روسی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان آلمانی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت جهانگردی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ حقوق
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ایران شناسی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ آموزش زبان ژاپنی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان و ادبیات اردو دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مطالعات جهان دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ باستان شناسی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ روانشناسی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ حسابداری
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مطالعات زنان دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مددکاری اجتماعی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مشاوره دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت دریایی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ امور فرهنگی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ محیط زیست
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ اطلاعات و حفاظت اطلاعات دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت کسب و کار و امور شهری
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت دفاعی (۱) دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت دفاعی (۲)
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدرسی معارف اسلامی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ اطلاعات
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مطالعات دفاعی استراتژیک دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ اطلاعات استراتژیک
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ آماد دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت بحران
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ پدافند غیرعامل
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فرماندهی و مدیریت انتظامی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین
دانلود سوالات کنکور ارشد ۹۹ علوم تربیتی
 

 

دانلود سوالات کنکور ارشد علوم پایه ۹۹

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم زمین دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ژئوفیزیک و هواشناسی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ شیمی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فیزیک
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فوتونیک دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زیست شناسی سلولی و مولکولی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ آمار دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ریاضی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم کامپیوتر دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زیست شناسی گیاهی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زیست شناسی جانوری دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم محیط زیست
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زیست شناسی دریا دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ اقیانوس شناسی فیزیکی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ تاریخ و فلسفه علم دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم شناختی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم اطلاعاتی  

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی ۹۹

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی برق دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی نفت
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی پلیمر دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی معماری کشتی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی شیمی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی صنایع
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی در سوانح طبیعی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی نقشه برداری
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی عمران دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی مکانیک
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی معدن دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی مواد و متالورژی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ نانومواد دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی کامپیوتر دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی هوافضا
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی نساجی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی پلیمر – صنایع رنگ دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی طراحی محیط زیست
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 

سوالات کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی ۹۹

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی مرتع و آبخیزداری دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم و مهندسی آب
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زراعت و اصلاح نباتات دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ اقتصاد کشاورزی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی باغبانی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ترویج و آموزش کشاورزی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی جنگل دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم دام و طیور دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی شیلات
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی صنایع غذایی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ حشره شناسی کشاورزی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ بیماری شناسی گیاهی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم و مهندسی محیط زیست دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت و کنترل بیابان دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ اکوهیدرولوژی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ توسعه روستایی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مدیریت کشاورزی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی فضای سبز  

 

دانلود سوالات کارشناسی ارشد هنر ۹۹

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ طراحی شهری
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ معماری دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ نمایش عروسکی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ هنرهای نمایشی و سینما
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ هنرهای تصویری و طراحی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ هنرهای موسیقی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ هنرهای ساخت و معماری
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ طراحی صنعتی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فرش
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ طراحی پارچه و لباس  

 

دانلود سوالات کنکور ارشد ۹۹ دامپزشکی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ انگل شناسی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ قارچ شناسی دامپزشکی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ بافت شناسی دامپزشکی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ باکتری شناسی دامپزشکی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ بیوشیمی بالینی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ سم شناسی دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ پیشگیری بیماری های دامی

 

جزئیات برگزاری کنکور ارشد ۹۹

به گزارش خبرگزاری آنا، پس از چالش های نفس گیر دومین آزمون در شرایط کرونایی نوبت اول آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ صبح امروز برگزار شد.

این آزمون در سه روز ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مردادماه و سه نوبت برگزار می شود. در آزمون صبح امروز ۳۲۱ هزار و ۵۰۴ نفر حضور دارند. در آزمون روز ۱۷ مردادماه ۲۸۳ هزار و ۴۱۴ و آزمون روز ۱۸ مردادماه ۸۹ هزار و ۴۹۹ شرکت می کنند.

این آزمون در صبح ها برگزار می شود تا بعد از آزمون حوزه ها ضدعفونی شوند و نوبت بعدی روز بعد برگزار می شود. آزمون کارشناسی ارشد در ۸۰ شهر و ۲۳۶ برپا خواهد شد.

۸۵ داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد با تأیید نهایی وزارت بهداشت مبتلا به کرونا بودند که با هماهنگی معاونت درمان وزارت بهداشت در خارج از حوزه های اصلی امتحان و در مکان جداگانه از جمله بیمارستان آزمون خود را می دهند.

تاثیر معدل در کنکور ارشد ۹۹

طبق تبصره گزینش نهایی در تمام رشته های تحصیلی طبق ۸۰ درصد نمره آزمون کتبی (حاصل از تراز نمرات دروس) در هر گرایش با توجه به ضرایب مربوط و ۲۰ درصد معدل تراز شده انجام می شود.

متقاضیان ورود به دوره کارشناسی ارشد در تمام رشته های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی اعم از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در این آزمون شرکت کنند.

زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به زمان اعلام نتایج اولیه، انتخاب رشته و اعلام نتایج نهایی اظهار کرد: نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد در دهه دوم شهریورماه اعلام می شود و داوطلبان در آن زمان به انتخاب رشته می پردازند. با توجه به اینکه یک سری از رشته ها مرحله عملی و مصاحبه دارد این مراحل در اوایل مهرماه انجام خواهد گرفت و نتایج نهایی با حدود یک ماه تأخیر در اواخر مهرماه ۹۹ اعلام می شود.

ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ۹۹

خدایی با اشاره به ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ گفت: در دانشگاههای دولتی پیام نور و دانشگاه های غیرانتفاعی ۱۵۷ هزار نفر و ظرفیت پذیرش در دانشگاه آزاد در این مقطع ۱۴۰ هزار نفر است و پیش بینی می کنیم ۳۰۰ هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۹۹ پذیرفته بشوند.

زمان شروع کلاس های کارشناسی ارشد

براساس پیش بینی‌ها پیک دیگری از کرونا را در پاییز و زمستان شاهد خواهیم بود. دانشجویان از آبان ماه وارد دانشگاه ها خواهند شد. به همین دلیل برای دانشجویان جدید آموزش ها به صورت تلفیقی حضوری و مجازی خواهد بود. منصور غلامی وزیر علوم در خصوص زمان آغاز سال تحصیلی آینده می‌گوید ما مشکلی برای تحصیل دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی درترم آینده نداریم و این دانشجویان می‌توانند سال تحصیلی جدید خود را با یک یا دو هفته تأخیر شروع کنند.

برخی از کارشناسان معتقدند که تعدادی از ظرفیت‌ها برای بهمن ماه باقی بماند و دانشگاه‌ها در این زمان پذیرش داشته باشند اما وزیر علوم مخالف این راه حل پیشنهادی است و می‌گوید به هیچ عنوان ترم آینده را از بهمن‌ماه آغاز نمی‌کنیم. چراکه با وقت و عمر دانشجویان سر و کار داریم و وقتی که می‌توانیم این موضوع را مدیریت کنیم، چرا باید فضا را خالی کنیم و آن را به یک زمان دیگر موکول کنیم.

اما از طرفی علی اکبر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت معتقد است در مورد زمان بازگشایی دانشگاه‌ها، قضاوت کردن زود است و استراتژی ما و وزارت علوم این است که‌ ترم آینده دانشگاه‌ها به صورت تلفیقی از آموزش مجازی و غیر حضوری برگزار شود و سعی ما بر این است که درصورت امکان دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها را شلوغ نکنیم و شاید با جذب عمده دانشجویان از بهمن ماه، کمی کمک کنیم که دانشجویان جدیدالورود کمتری وارد شوند و تلاش خواهیم کرد که دانشجویان ترم‌های آخر، زودتر فارغ التحصیل شوند و دانشکده‌ها، کلاس‌های درس و خوابگاه‌ها خلوت‌تر شوند.

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد

برای دسترسی به سوالات آزمون کارشناسی ارشد سالهای گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

❓ تعداد سوالات آزمون ارشد ۹۹ برای هر رشته چند تاست؟

تعداد سوالات و نیز زمان بندی پاسخگویی به سوالات کنکور ارشد در رشته های مختلف متفاوت است.

❓ کلید سوالات کارشناسی ارشد چه زمانی منتشر می شود؟

چند روز پس از برگزاری آزمون کلید سوالات ارشد ۹۹ از سوی سازمان سنجش منتشر خواهد شد که در سایت مسترتست اطلاع رسانی خواهیم کرد.

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد