ظرفیت پذیرش رشته‌ های آزمون کارشناسی ارشد

در این صفحه ظرفیت  پذیرش کنکور کارشناسی ارشد در رشته های مختلف گروه های آزمایشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، هنر، کشاورزی و دامپزشکی آورده شده است.

ظرفیت پذیرش کنکور ارشد رشته های علوم انسانی

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی ( کد ۱۱۰۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم جغرافیایی ( کد ۱۱۰۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( کد ۱۱۰۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان عربی ( کد ۱۱۰۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی ( کد ۱۱۰۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ( کد ۱۱۰۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته تاریخ ( کد ۱۱۰۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی ( کد ۱۱۰۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان های باستانی ایران ( کد ۱۱۰۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی ( کد ۱۱۱۰ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی ( کد ۱۱۱۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق ( کد ۱۱۱۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام ( کد ۱۱۱۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی ادیان ( کد ۱۱۱۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی مخصوص اهل تسنن ( کد ۱۱۱۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته فلسفه ( کد ۱۱۱۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی ( کد ۱۱۱۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ( کد ۱۱۱۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان فرانسه ( کد ۱۱۲۰ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی ( کد ۱۱۲۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان روسی ( کد ۱۱۲۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان آلمانی ( کد ۱۱۲۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی ( کد ۱۱۲۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته حقوق ( کد ۱۱۲۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته ایران شناسی ( کد ۱۱۲۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان ژاپنی ( کد ۱۱۲۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات اردو ( کد ۱۱۲۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل ( کد ۱۱۳۰ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مطالعات جهان ( کد ۱۱۳۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی ( کد ۱۱۳۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ( کد ۱۱۳۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( کد ۱۱۳۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان ( کد ۱۱۳۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی ( کد ۱۱۳۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی ( کد ۱۱۳۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت ( کد ۱۱۴۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مشاوره ( کد ۱۱۴۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت دریایی (کد ۱۱۴۴)

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته امور فرهنگی ( کد ۱۱۴۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته محیط زیست ( کد ۱۱۴۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته اطلاعات و حفاظت اطلاعات ( کد ۱۱۴۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ( MBA ) ( کد ۱۱۴۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت دفاعی (۱) ( کد ۱۱۴۹)

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت دفاعی (۲) (کد ۱۱۵۰ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی ( کد ۱۱۵۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت اطلاعاتی ( کد ۱۱۵۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مطالعات دفاعی استراتژیک ( کد ۱۱۵۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته اطلاعات استراتژیک ( کد ۱۱۵۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته آماد ( کد ۱۱۵۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت بحران ( کد ۱۱۵۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته پدافند غیرعامل (۱) ( کد ۱۱۵۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته پدافند غیرعامل (۲) ( کد ۱۱۵۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی ( کد ۱۱۶۰ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته‌های دانشگاه علوم انتظامی امین ( کد ۱۱۶۱)

ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم زمین ( کد ۱۲۰۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک و هواشناسی ( کد ۱۲۰۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته شیمی ( کد ۱۲۰۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته فیزیک ( کد ۱۲۰۴)

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته فوتونیک ( کد ۱۲۰۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولی ( کد ۱۲۰۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته آمار ( کد ۱۲۰۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته ریاضی ( کد ۱۲۰۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر ( کد ۱۲۰۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی – علوم گیاهی ( کد ۱۲۱۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی – علوم جانوری ( کد ۱۲۱۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست ( کد ۱۲۱۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا ( کد ۱۲۱۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته اقیانوس شناسی فیزیکی ( کد ۱۲۱۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه علم ( کد ۱۲۱۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم شناختی ( کد ۱۲۱۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم اطلاعاتی ( کد ۱۲۲۰ )

ظرفیت ( تعداد ) پذیرش ازمون کارشناسی ارشد رشته های فنی مهندسی

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ( کد ۱۲۵۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت ( کد ۱۲۵۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر ( کد ۱۲۵۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری کشتی ( کد ۱۲۵۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ( کد ۱۲۵۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع ( کد ۱۲۵۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت در سوانح طبیعی ( کد ۱۲۶۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری ( کد ۱۲۶۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ( کد ۱۲۶۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک ( کد ۱۲۶۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن ( کد ۱۲۶۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد و متالورژی ( کد ۱۲۷۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته نانوفناوری – نانومواد ( کد ۱۲۷۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات ( IT ) ( کد ۱۲۷۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر ( کد ۱۲۷۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا ( کد ۱۲۷۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی ( کد ۱۲۸۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی ( کد ۱۲۸۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر – صنایع رنگ ( کد ۱۲۸۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست ( کد ۱۲۸۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت ( کد ۱۲۹۰ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی ( کد ۱۲۹۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی – بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ( کد ۱۲۹۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی ( کد ۱۲۹۴ )

ظرفیت پذیرش کنکور ارشد سراسری و ازاد کشاورزی

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی – مرتع و آبخیزداری ( کد ۱۳۰۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – آب ( کد ۱۳۰۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات ( کد ۱۳۰۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی ( کد ۱۳۰۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی ( کد ۱۳۰۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی ( کد ۱۳۰۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی – جنگل ( کد ۱۳۰۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – علوم خاک ( کد ۱۳۰۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – علوم دام و طیور ( کد ۱۳۰۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی – شیلات ( کد ۱۳۱۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی – چوب ( کد ۱۳۱۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کد ۱۳۱۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی ( کد ۱۳۱۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی ( کد ۱۳۱۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست ( کد ۱۳۱۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم ( کد ۱۳۱۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی – بیابان ( کد ۱۳۲۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ( کد ۱۳۲۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته اکوهیدرولوژی ( کد ۱۳۲۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی ( کد ۱۳۲۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی ( کد ۱۳۲۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی ( کد ۱۳۲۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مهندسی فضای سبز ( کد ۱۳۲۸ )

ظرفیت پذیرش کنکور ارشد رشته های هنر

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری ( کد ۱۳۵۰ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری ( کد ۱۳۵۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته معماری ( کد ۱۳۵۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی ( کد ۱۳۵۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته نمایش عروسکی ( کد ۱۳۵۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته هنرهای نمایشی و سینما ( کد ۱۳۵۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته هنرهای تصویری و طراحی ( کد ۱۳۵۸ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ( کد ۱۳۵۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته هنرهای موسیقی ( کد ۱۳۶۰ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته هنرهای ساخت و معماری ( کد ۱۳۶۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی ( کد ۱۳۶۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته فرش ( کد ۱۳۶۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس ( کد ۱۳۶۴ )

ظرفیت پذیرش کنکور ارشد سراسری ، ازاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ، شبانه ، روزانه رشته های کشاورزی

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۱ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۲ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۳ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته بافت شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۴ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۵ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی دامپزشکی ( کد ۱۵۰۶ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ( کد ۱۵۰۷ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی ( کد ۱۵۰۹ )

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته سم‌شناسی ( کد ۱۵۱۰ )

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد