داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته آماد با توجه به گرایش مدنظرشان لازم است به سؤالات تعدادی از ۷ سرفصل آزمون کارشناسی ارشد رشته آماد که در دفترچه‌ ثبت‌نام کنکور ارشد معرفی شده، پاسخ دهند.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

سرفصل‌ها و ضرایب دروس گرایش‌های مختلف کنکور کارشناسی ارشد رشته آماد براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ۹۹ به شرح زیر است:

۱- زبان عمومی و تخصصی انگلیسی

۲- ریاضیات

۳- تئوری ­های مدیریت (مدیریت لجستیک، مدیریت منابع مالی و تحلیل رفتاری)

۴- بودجه

۵- سیستم های خرید و انبارداری (تأمین و انبارداری)

۶- برآورد و پیش­ بینی

۷- برنامه ­ریزی توزیع

گرایش‌های مختلف مجموعه آماد به شرح زیر است:

۱- آماد

(ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ، ﻓﻘﻂ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ (ع)، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺘﺎری و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم درﻳﺎیی اﻣﺎم خمینی (ره) ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻓﻘﻂ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮادران اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ(ع) ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در رﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎنی ﻓﻮق در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر:

توجه ۱: ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰ آزﻣﻮن و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ (ع) ﻣﺘﻌﺎقباً ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

توجه ۲: ﻓﻘﻂ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ﻛﻪ ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﭙﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ، می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎضی ﺷﻮند.

سرفصلهای کنکور کارشناسی ارشد رشته آماد

برای مشاهده منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته آماد به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

مطالب مفید برای داوطلبان کنکور ارشد ۹۹:


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد