داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته آماد با توجه به گرایش مدنظرشان لازم است به سؤالات تعدادی از ۷ سرفصل آزمون کارشناسی ارشد رشته آماد که در دفترچه‌ ثبت‌نام کنکور ارشد معرفی شده، پاسخ دهند.

سرفصل‌ها و ضرایب دروس گرایش‌های مختلف کنکور کارشناسی ارشد رشته آماد براساس دفترچه ثبت نام ارشد ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

۱- زبان عمومی و تخصصی انگلیسی

۲- ریاضیات

۳- تئوری ­های مدیریت (مدیریت لجستیک، مدیریت منابع مالی و تحلیل رفتاری)

۴- بودجه

۵- سیستم های خرید و انبارداری (تأمین و انبارداری)

۶- برآورد و پیش­ بینی

۷- برنامه ­ریزی توزیع

گرایش‌های مختلف مجموعه آماد به شرح زیر است:

۱- آماد

(ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ، ﻓﻘﻂ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ (ع)، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺘﺎری و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم درﻳﺎیی اﻣﺎم خمینی (ره) ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻓﻘﻂ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮادران اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻی داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ(ع) ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در رﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎنی ﻓﻮق در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر:

توجه ۱: ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿی اﻳﻦ رﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰ آزﻣﻮن و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ (ع) ﻣﺘﻌﺎقباً ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

توجه ۲: ﻓﻘﻂ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ﻛﻪ ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﭙﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ، می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎضی ﺷﻮند.

سرفصلهای کنکور کارشناسی ارشد رشته آماد

برای مشاهده منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته آماد به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

همچنین برای دانلود سوالات کارشناسی ارشد کلیک کنید.

مطالب مفید برای داوطلبان کنکور ارشد:

آیا منابع آزمون کارشناسی ارشد از سوی سازمان سنجش اعلام می شود؟

خیر، سازمان سنجش تنها سرفصل های دروس امتحانی کنکور ارشد را اعلام می شود.

برای دریافت سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته آماد به کدام سایت مراجعه کنم؟

مسترتست به عنوان وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد، امکان دانلود سوالات کنکور ارشد را به صورت کاملاً رایگان فراهم کرده است.

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد