سرفصل و ضرایب دروس مجموعه علوم اطلاعاتی در آزمون کارشناسی ارشد ( کد ۱۲۲۰ )

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اطلاعاتی با توجه به گرایش مدنظرشان لازم است به سؤالات تعدادی از ۸ سرفصل آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اطلاعاتی که در دفترچه‌ ثبت‌نام کنکور ارشد معرفی شده، پاسخ دهند.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

سرفصل‌ها و ضرایب دروس گرایش‌های مختلف کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم اطلاعاتی براساس دفترچه ثبت نام ارشد ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

۱- زبان عمومی و تخصصی انگلیسی

۲- ریاضیات عمومی

۳- مبانی کامپیوتر

۴- شیمی عمومی

۵- فیزیک پایه

۶- زیست شناسی

۷- فیزیولوژی عمومی (پزشکی)

۸- میکروبیولوژی عمومی

گرایش‌های مختلف مجموعه علوم اطلاعاتی به شرح زیر است:

۱- بیوتروریسم

۲- علوم جرم شناسی امنیتی

(ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ، ﻓﻘﻂ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﻴﺖ ملی (واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت) و ﻓﻘﻂ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮادران اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)

اﻟﻒ) ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮمی:

۱) ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم.

۲) ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان.

۳) اﻋﺘﻘﺎد و اﻟﺘﺰام عملی ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان.

۴) ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﺮد دارای ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری.

ب) ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎصی:

۱) ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ در ﺧﺼﻮص داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ، داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻛﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎه، داوﻃﻠﺐ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻋﻮت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۲) اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪامی ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﮔﺰﻳﻨﺶ وزارت اﻃﻼﻋﺎت.

۳) ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻼﻣﺖ روانی و جسمی ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﺰشکی وزارت اﻃﻼﻋﺎت.

۴) داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ در اﺳﺘﺨﺪام و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۵) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ۲۷ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم (ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ ۱۳۷۲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ) می ﺑﺎﺷﺪ.

۶) ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن این دانشگاه ﭘﺲ از ﻓﺎرغ التحصیلی و اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺰﻳﻨﺶ و اﺳﺘﺨﺪام در وزارت اﻃﻼﻋﺎت، ، با‌سپردن‌ تعهد‌ خدمت‌ در‌ وزارت‌ اطلاعات،‌ خدمت‌ سربازی‌ را‌ در‌ این‌ وزارتخانه‌ می گذرانند‌.‌ 

۷) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﻴﻞ از اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎهی و ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮیی (ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد) ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

۸) پذﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﻓﺎرغ التحصیلی و اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺰﻳﻨﺶ وزارت اﻃﻼﻋﺎت، به استخدام وزارتخانه‌ درخواهند آمد. 

۹) ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎلی ﻧﺎشی از ﮔﺰﻳﻨﺶ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی تحصیلی را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

۱۰) ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺲ از ﻓﺎرغ التحصیلی، ﮔﻮاهی ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻋﻄﺎء می ﮔﺮدد.

سرفصلهای کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم اطلاعاتی

تعداد سؤالات دروس امتحانی رشته علوم اطلاعاتی در کنکور کارشناسی ارشد بر اساس دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم اطلاعاتی مطابق جدول زیر است: 

ردیف

دروس امتحانی

تعداد سؤالات

۱

زبان عمومی و تخصصی انگلیسی

۳۰

۲

ریاضیات عمومی

۱۵

۳

مبانی کامپیوتر

۱۵

۴

شیمی عمومی

۱۵

۵

فیزیک پایه

۱۵

۶

زیست‌شناسی

۲۰

۷

فیزیولوژی عمومی (پزشکی)

۲۰

۸

میکروبیولوژی عمومی

۲۰

برای مشاهده منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم اطلاعاتی به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

همچنین برای دانلود سوالات کارشناسی ارشد کلیک کنید.

مطالب مفید برای داوطلبان کنکور ارشد:

آیا منابع آزمون کارشناسی ارشد از سوی سازمان سنجش اعلام می شود؟

خیر، سازمان سنجش تنها سرفصل های دروس امتحانی کنکور ارشد را اعلام می شود.

برای دریافت سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم اطلاعاتی به کدام سایت مراجعه کنم؟

مسترتست به عنوان وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد، امکان دانلود سوالات کنکور ارشد را به صورت کاملاً رایگان فراهم کرده است.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات